Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is een transparant overzicht van het verzamelen, gebruiken en beschermen van uw persoonlijke gegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons aan de veiligheidsmaatregelen die in de branche gebruikelijk zijn.

Als je vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring Team-composer

1. Wie we zijn.

1.1. Wij zijn de besloten vennootschap Starcheck B.V., handelend onder de naam Team-composer, gevestigd te Eindhoven aan de Kastanjelaan 400 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65631951. Onder de naam Team-composer exploiteert Starcheck de websites team-composer.com en my.team-composer.com. Met deze websites informeren we bezoekers over het samenstellen van teams en bezoekers kunnen software (SaaS) gebruiken om teams samen te stellen.
1.2. In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben. In deze verklaring leggen we onder andere uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingsactiviteiten.

2. Welke gegevens verwerken wij over u en waarom?

2.1. Wij verwerken gegevens over u in de volgende gevallen:

A. Betaald abonnement
Als u een klant van ons bent, kunnen we de volgende gegevens over u verwerken:
-naam;
-telefoonnummer;
-emailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u ons op uw initiatief verstrekt.

Het doel van deze verwerking is om u te voorzien van een betaald abonnement, om u onze facturen te sturen en deze te innen, om onze administratie bij te houden en om u commerciële berichten te sturen. Wij verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te voeren of om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om dit te doen en omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en gezien onze legitieme zakelijke belangen.

B. Gebruikersaccount
Als u een account bij ons aanmaakt, kunnen we de volgende gegevens over u verwerken:
-inloggegevens;
-emailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u ons op uw initiatief verstrekt.

C. Bezoeker.
Als een bezoeker een informatieformulier invult op team-composer.com, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
-Naam
-Telefoonnummer
E-mailadres

Het doel van deze verwerking is om u in staat te stellen sneller te bestellen en uw bestelgeschiedenis te bekijken. Wij verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te voeren of om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om dit te doen en op basis van uw toestemming.
Naast de eerder genoemde doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen en claims in te dienen of te verdedigen. Deze verwerking vindt plaats voor onze legitieme zakelijke belangen of omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Als u de eerder genoemde gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet of minder goed van dienst zijn.

D. Gebruikersprofiel aanmaken
Als je interesse toont in deelname aan de eerste teamopdracht, kunnen we de volgende -gegevens over jou verwerken:
-geboortedatum;
-geslacht;
-psychometrische gegevens, opleidingsniveau, werkniveau, kennis- en ervaringsdomein en alle andere persoonlijke gegevens die u op uw initiatief aan ons verstrekt.

Deze verwerking is bedoeld om aan te sluiten bij teamopdrachten en andere teamleden. Wij verwerken uw gegevens in dit geval op basis van uw toestemming en gezien onze legitieme zakelijke belangen.

3. Openbaarmaking aan derden

3.1. We verstrekken uw persoonlijke gegevens zo min mogelijk aan derden. Voor onze bedrijfsvoering maken we gebruik van de diensten van derden. In sommige gevallen verstrekken we uw persoonlijke gegevens aan deze partijen. We zullen deze derden echter nooit meer gegevens verstrekken dan ze nodig hebben om onze taken uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke derden zijn leveranciers, onderaannemers en postbezorgdiensten.

3.2. We kunnen ook gegevens verstrekken aan derden in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens kunnen beperkter zijn dan in de Europese Unie. In dit geval zorgen we er onder andere door het gebruik van standaardcontractbepalingen voor dat uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen; zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

3.3. Tot slot kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken aan derden, zoals een overheidsinstantie of de rechtbank.

4. Bewaartermijnen

4.1. We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de aangegeven doeleinden of zoveel langer als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Houd er rekening mee dat we sommige gegevens over bestellingen ten minste zeven jaar moeten bewaren in verband met fiscale bewaarplichten.

5. Beveiliging van persoonlijke gegevens

5.1. We nemen passende organisatorische en technische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens te voorkomen. We hebben onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: versleuteling (codering), beveiligde verbindingen, bezoekersregistratie, beperking van de toegang tot persoonlijke gegevens tot werknemers en daartoe bevoegde personen en gegevensopslag bij TransIP en AWS op Europees grondgebied.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

6.1. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Uw rechten

7.1. Zolang we persoonlijke gegevens over u verwerken, hebt u het recht om een overzicht op te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken. Als hieruit blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt bijvoorbeeld ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens en u kunt uw eventuele toestemming voor de verwerking intrekken. Ga voor een volledig overzicht van uw rechten naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook klachten indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

8.1. We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste wijziging is gedateerd op 10 maart 2023.

9. Contactgegevens

9.1. Als je vragen of klachten hebt, kun je contact met ons opnemen via supportdesk@team-composer.com.